Zaloguj się do Selfum

Regulamin Użytkownika

Korzystając z Platformy Selfum, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Warunki te można sprawdzić i pobrać na stronie internetowej www.selfum.me. Z Selfum można się skontaktować pod adresem info@selfum.me i +31 6 810 624 48.

Selfum jest firmą zarejestrowaną w Hadze w Niderlandach w Kamer van Koophandel pod numerem- 27365242.

1. Definicje

Poniższe definicje mają następujące znaczenie w kontekście niniejszych ogólnych warunków:

a. Konto: ta część Platformy, w której Użytkownik może zakupić Usługi oraz zarządzać swoim Profilem i danymi osobowymi za pomocą kombinacji loginu I hasła. Konto Platformy umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług Platformy;

b. Regulamin: niniejsze warunki oraz wszelkie uzupełnienia i zmiany do nich, niezależnie od formy, w jakiej zostały ogłoszone;

c. Usługi: czynności oferowane przez Specjalistów za pośrednictwem Platformy, w tym między innymi wideorozmowy, rozmowy telefoniczne, e-maile i inne Usługi;

d. Usługi Platformy: usługi oferowane przez Selfum, polegające m.in. ofertach przedstawianych przez Platformę;

e. Użytkownik: każda osoba fizyczna (lub osoba prawna), która odwiedza Platformę, korzysta z Usług Platformy i/lub korzysta z Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy przez Specjalistów;

f. Specjalista: osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia za pośrednictwem Platformy wykonywanie pracy dla  jednego lub większej liczby Użytkowników;

g. Umowa: umowa pomiędzy Selfum a Użytkownikiem dotycząca Usług Platformy, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin;

h. Platforma: infrastruktura techniczna (platforma) oferowana przez Selfum za pośrednictwem strony internetowej www.selfum.me, aplikacji lub w inny sposób, za pomocą której klienci (Użytkownicy) i kontrahenci (Specjaliści) mogą się ze sobą kontaktować w związku z realizacją usług;

i. Polityka prywatności: regulamin korzystania z Usług Platformy w zakresie przetwarzania danych osobowych;

j. Profil: informacje i pliki, które Specjalista umieścił na stronie w Platformie na swój temat, obejmujące między innymi materiały tekstowe, graficzne, wideo i audio. Struktura Profilu oraz rodzaj zawartych w nim danych mogą być okresowo zmieniane przez Selfum;

k. Recenzja: gdy Specjalista i Użytkownik nawiązali kontakt w sprawie pracy lub gdy zostały one wykonane, Użytkownik ma prawo do wyrażenia opinii na temat danego Specjalisty;

l. Selfum: operator Platformy, działalność gospodarcza pod nazwą Selfum to nazwa handlowa Anny Lisowskiej. Selfum ma oddział w Hadze i jest wpisany do rejestru handlowego pod numerem 27365242 lub jego następcy prawnego (następców prawnych).

 

2. Obowiązywanie Regulaminu
2.1    Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów, niezależnie od sposobu ich zawarcia, oraz wszelkich innych ewentualnych aktów prawnych pomiędzy Selfum a Użytkownikami, w szczególności Użytkowników, którzy nabywają Usługi od Specjalistów za pośrednictwem Platformy.
2.2  Do Usług świadczonych przez Selfum na rzecz Specjalistow mają zastosowanie szczególne warunki, zwane „Ogólnymi Warunkami Selfum dla Specjalistów”.
2.3  Użytkownik może zapisać i/lub wydrukować tekst niniejszego Regulaminu do późniejszego wykorzystania. W tym celu Selfum udostępnia Regulamin drogą elektroniczną w taki sposób, aby Użytkownik mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, Selfum prześle bezpłatnie Regulamin na żądanie Użytkownika drogą elektroniczną lub w inny sposób.
2.4  Uzupełnienia lub zmiany niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez Selfum na piśmie lub pocztą elektroniczną.
2.5    Selfum ma zawsze prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu. Jeżeli dotyczy to zmian merytorycznych, Selfum poinformuje o nich Użytkownika co najmniej 30 dni przed wejściem zmian w życie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowe zmiany, może wypowiedzieć Umowę pomiędzy stronami do czasu wejścia w życie zmian i zaprzestania korzystania z Platformy. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Platformy i Usług Platformy po zakończeniu Umowy, wyraża zgodę na obowiązywanie nowej wersji Regulaminu.
2.6   Stosowanie jakichkolwiek ogólnych lub innych warunków Użytkowników lub innych stron trzecich jest wyraźnie odrzucone.
2.7   Niniejszy Regulamin został sporządzony w kilku językach. Tekst holenderski jest wiążący w przypadku jakichkolwiek różnic w treści i/lub celu.
2.8   Nie tylko Selfum, ale również wszystkie osoby (prawne), a także te, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Selfum, mogą powołać się na niniejszy Regulamin. Te osoby (prawne) mogą w każdej chwili powołać się na tę nieodwołalną klauzulę strony trzeciej, która została dla nich uzgodniona.
2.9    Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub można je unieważnić, pozostałe postanowienia pozostaną bez zmian. Jeżeli postanowienie byłoby ważne, gdyby miało bardziej ograniczony zakres lub cel, wówczas to postanowienie – po raz pierwszy – będzie automatycznie stosowane w najdalej idącym lub najszerszym, ograniczonym zakresie lub treści, z jakim lub w jakim to jest ważne.
2.10  Z chwilą zastosowania niniejszego Regulaminu do stosunku prawnego między Użytkownikiem a Selfum, uważa się, że Użytkownik z góry zgodził się na zastosowanie Regulaminu do zawartych umów i które zostaną zawarte z Selfum później, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej.

3.  Zawarcie Umowy
3.1    Umowa o korzystanie z Usługi Platformy zostaje zawarta z chwilą (pierwszego) momentu, gdy: (1) Użytkownik dokona rejestracji za pośrednictwem Platformy i założy Konto przez Selfum, lub (2) Użytkownik dokona zakupu Usług i Specjalista świadczy usługi.
3.2    Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni, licząc od dnia zawarcia umowy, chyba że i o ile za zgodą Użytkownika świadczenie usług rozpoczęło się przed upływem terminu przewidzianego tzw. „czasu do namysłu”, w którym to przypadku Użytkownik musi zapłacić za faktyczne korzystanie z Usług (na przykład sesję Skype).
3.3     Użytkownicy mogą skorzystać z 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim akapicie, wysyłając e-mail z jednoznaczną wiadomością na piśmie (e-mailem lub pocztą) do Selfum.

4.         Zawartość i użytkowanie platformy
4.1      Selfum obsługuje Platformę w taki sposób, aby Użytkownicy i Specjaliści mogli spotykać się na odległość i komunikować ze sobą nawet z kilkoma osobami jednocześnie, bez ingerencji osób trzecich. Selfum nie jest stroną umowy ani umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem(ami) a Specjalistą na lub za pośrednictwem Platformy. Selfum jedynie udziela Użytkownikowi dostępu do Platformy i tym samym pośredniczy w realizacji Usług pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą. Rolą Selfum w zawieraniu tych umów jest pośrednictwo w imieniu Specjalisty. Selfum pełni w tym wyłącznie rolę ułatwiającą i w związku z tym nie może ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania Specjalisty lub Użytkownika za pośrednictwem Platformy lub w związku z nią lub w inny sposób.
4.2     Jeśli Użytkownik sobie tego życzy, musi otworzyć Konto. Może również stworzyć własny profil osobisty po założeniu Konta, jeśli Selfum na to pozwala. Użytkownik gwarantuje poprawność danych (osobowych) podanych przez niego do Konta, w tym danych dotyczących płatności.
4.3     Użytkownicy muszą mieć ukończone osiemnaście (18) lat, chyba że Użytkownik przedstawił Selfum pisemną zgodę podpisaną przez oboje rodziców lub przez osoby posiadające władzę rodzicielską lub opiekuna. Selfum może nałożyć dodatkowe wymagania na Użytkowników chcących korzystać z Usług i w razie potrzeby poinformuje o tym Użytkowników. Jeżeli Użytkownik nie chce przestrzegać dodatkowych warunków, może w każdej chwili zakończyć zakup Usług ze skutkiem natychmiastowym.
4.4     Selfum ma zawsze prawo do dostosowania i/lub zakończenia (treści) Usług Platformy. Selfum dołoży wszelkich starań, aby w odpowiednim czasie poinformować o zakończeniu świadczenia Usługi Platformy.
4.5    Selfum nie sprawuje prewencyjnej kontroli nad jakością lub legalnością oferowanych i/lub dostarczanych Usług, ale zastrzega sobie prawo do zmiany treści interakcji pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą, o ile okoliczności tego wymagają w jego uzasadnionej opinii. 
4.6    Selfum opracował zawartość Platformy z największą możliwą starannością. Jednak wszelkie informacje o treściach na Platformie w Kontach, Profilach, kalendarzach, artykułach i Opiniach pochodzą od Użytkowników i Specjalistó. Ci Użytkownicy i Specjaliści ponoszą wyłączną odpowiedzialność za poprawność i kompletność tych informacji. Selfum nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, ani za jakąkolwiek inną komunikację pomiędzy Użytkownikami a Specjalistami. Selfum nie ponosi również odpowiedzialności za wywiązywanie się ze swoich zobowiązań przez Użytkowników i Specjalistów, w tym za wywiązywanie się z wszelkich zobowiązań płatniczych, prawidłowe wykonanie prac do wykonania i spełnienie wymagań jakościowych.
4.7    Użytkownikowi surowo zabrania się angażowania się w jakąkolwiek działalność za pośrednictwem Platformy w jakikolwiek sposób, zachowywania się w sposób lub przesyłania jakichkolwiek materiałów, które są karalne, niezgodne z prawem, obraźliwe, naruszające lub budzące sprzeciw wobec innych – w tym Specjalisty lub innych Użytkowników, lub którzy w jakikolwiek sposób naruszają/naruszają prawa innych osób. Selfum zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Platformy i/lub Konta ze skutkiem natychmiastowym Użytkownikom, którzy podejmują takie działania lub zachowują się w taki sposób, jeśli uzna, że ​​Użytkownik narusza zasady.
4.8     Selfum nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub merytoryczne stwierdzenia w informacjach przekazywanych przez Specjalistów za pośrednictwem Platformy lub w inny sposób np. na profilu Specjalisty.
4.9       Specjaliście zabrania się przedstawiania i/lub podszywania się pod inną osobę lub przypisywania sobie cech innych niż te, które posiada sam Specjalista. W związku z tym, użytkownik jest proszony o zgłaszanie przez cały czas naruszeń ww. nakazu Selfum.
4.10   Selfum udziela Użytkownikom dostępu wyłącznie do Usług świadczonych przez Specjalistów, które są oferowane za pośrednictwem Platformy. Jeżeli Użytkownik lub Specjalista obrazi treści wymieniane na Platformie, może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Platformy.
4.11    Selfum może w każdym czasie odmówić Użytkownikowi Konta lub je zamknąć, jeżeli Użytkownik działa niezgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków lub w inny sposób działa niezgodnie z prawem.
4.12    Selfum nie może zagwarantować, że:
a.         wszystkie informacje na Platformie są poprawne, kompletne, odpowiednie, aktualne i nie są niezgodne z prawem, w tym informacje podawane przez Użytkowników i Specjalistów;
b.         platforma będzie działać nieprzerwanie, będzie wolna od wirusów, trojanów i innych błędów i/lub wad, a wszelkie wady zostaną naprawione;
c.          osoby trzecie nie będą bezprawnie korzystać z Platformy i/lub systemów Selfum.

5. Dostępność Platformy/Usług
5.1    Selfum dokłada wszelkich starań, aby skonfigurować Platformę w taki sposób, aby Usługi Specjalisty na rzecz Użytkownika działały bez zakłóceń lub awarii. Selfum nie może jednak zagwarantować ciągłej dostępności. Selfum podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania i przechowywania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe i płatnicze.
5.2       Selfum nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzeń, w tym m.in. komputera, routera WiFi, telefonu i/lub aparatu, z którego korzysta Użytkownik i/lub Specjalista.
5.3   Użytkownicy muszą powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu i/lub ciągłości działania Platformy.
5.4     Selfum ma prawo (tymczasowo) wyłączyć Platformę z użytku (przełączyć ją w tryb offline) lub ograniczyć dostęp do niej w przypadku, gdy jest to konieczne lub pożądane w celu przeglądu lub aktualizacji Platformy, bez żadnego prawa do odszkodowania żądanego  od Selfum. Selfum nie ma obowiązku informowania o tym Specjalistów i/lub Użytkowników (z wyprzedzeniem lub nie).
5.5   Selfum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Platformie, w tym w zakresie bezpieczeństwa (dostępu) Platformy.

 

6. Korzystanie z Usług Platformy
6.1      Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane, w tym między innymi imię i nazwisko, numer telefonu, adres i dane e-mail, które podaje w kontekście Usługi Platformy lub Usług, są kompletne, poprawne i aktualne oraz że korzysta z Serwisu Platformy wyłącznie dla siebie.
6.2       Użytkownik będzie zamieszczał i wysyłał wiadomości na Platformie wyłącznie w celu otrzymania Usług przez Usługodawcę. Użytkownik nie będzie publikował wiadomości o treści i/lub w jakimkolwiek celu, który obraża Platformę i powstrzyma się od wysyłania niechcianych i/lub niechcianych wiadomości do Użytkowników i Specjalistów.
6.3      Umieszczając dane na Platformie, w tym między innymi Recenzje i inne wiadomości, Użytkownik wyraża zgodę na publikację tych danych na Platformie i gwarantuje, że jest upoważniony do wyrażenia takiej zgody. Użytkownik jest świadomy, że pozycjonowanie jego Opinii i innych informacji na Platformie zależy od wielu czynników i że nie może żądać żadnego konkretnego pozycjonowania.
6.4       Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść danych publikowanych przez niego na Platformie. Gwarantuje, że treść tych danych jest poprawna, aktualna i rzetelna, nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa i nie jest niezgodna z prawem. Ponadto gwarantuje, że z tymi danymi nie będzie obrażał innych Użytkowników i Specjalistów w sposób nieuczciwy oraz że nie zaszkodzi interesom i reputacji Selfum.
6.5       Poniższe informacje nie mogą w żadnym wypadku być umieszczane na Platformie:
a. materiały, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje lub niniejsze Warunki;
b. materiały, które odnoszą się do świadczenia nielegalnych usług lub usług, które mogą w jakikolwiek sposób wyrządzić szkodę w mieniu lub zdrowiu innych osób;
c. materiały, które naruszają prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności lub naruszają inne prawa Selfum lub osób trzecich;
d. materiał, który w opinii Selfum jest sprzeczny z dobrymi obyczajami lub dobrym gustem, zawiera przemoc lub nawołuje do przemocy lub nienawiści wobec innych osób;
e. materiały, w których jakakolwiek wzmianka lub odniesienia do innej usługi, strony internetowej lub platformy, która konkuruje z Usługą Platformy;
f. reklama lub artykuł mający na celu (nie)bezpośrednią promocję firmy;
g. materiał, który jest sprzeczny z artykułem 6.2 niniejszych Warunków.
6.6       Selfum zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub skrócenia informacji podanych przez Użytkownika. Selfum zastrzega sobie również prawo – ale nie jest do tego zobowiązany – do odmowy lub usunięcia wiadomości, Opinii i innych danych z Platformy, na przykład z powodu ich błędnych lub nierzetelnych, sprzecznych z prawem lub bezprawnych wobec osób trzecich. w jakikolwiek sposób prowadzący do jakiegokolwiek prawa Użytkownika do odszkodowania.
6.7       Dane (osobowe) uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy mogą być wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane. Nie wolno przetwarzać tych danych w żadnym innym celu, w tym między innymi w jakiejkolwiek formie niechcianej komunikacji (spam). Niedozwolone jest również zbieranie danych osobowych (w tym adresów e-mail) od Użytkowników i/lub Specjalistów z jakiegokolwiek powodu.
6.8        Jeśli Użytkownik działa niezgodnie z postanowieniami art. 6.7, bez dalszego ostrzeżenia lub zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania i bez konieczności interwencji sądowej utraci natychmiast należną i płatną grzywnę w wysokości 1000 EUR (tys. euro) za zdarzenie, przy czym użycie jednych danych (osobowych) liczy się jako jedno zdarzenie, bez umniejszenia prawa Selfum do podjęcia innych środków, jakimi dysponuje wobec Użytkownika i/lub dochodzenia odszkodowania.

7. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą
7.1        Specjalista jest odpowiedzialny za określenie lub brak określenia warunków, w których świadczy usługi użytkownikom i jakość jego usług.
7.2        Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą są zawierane tylko w momencie, gdy Użytkownik potwierdził to poprzez uiszczenie opłaty za Usługę i nie anuluje jej (bezpłatnie) nie później niż 24 godziny przed tym spotkaniem. lub dokonuje zmiany rezerwacji u innego Usługodawcy, który korzysta z Usług Platformy. Selfum nie jest stroną Umów pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą. Selfum nie może zatem sprawować żadnej kontroli nad jakością, bezpieczeństwem lub legalnością przydziałów i/lub prac, poprawnością ofert, upoważnieniem Użytkowników do wykonywania prac i/lub upoważnieniem Specjalistów do wykonywania tych czynności . Specjalista zwalnia Selfum z wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z takimi sprawami.
7.3     Płacąc z góry na Platformie, Użytkownicy mogą z góry kupować kilka Usług na żądanie po obniżonej stawce. W takim przypadku Umowa pomiędzy Użytkownikami a Specjalistami zostaje zawarta tylko wtedy, gdy Użytkownik zarezerwuje wizytę w agendzie Specjalisty i nie anuluje, nie przesunie ani nie zmieni jej rezerwacji co najmniej 24 godziny przed tą wizytą (bezpłatnie) lub nie przełoży na wizytę u innego Specjalisty, który świadczy usługi dla Platformy.
7.4      Użytkownik musi zapłacić z góry nie później niż 24 godziny przed (zarezerwowanym) spotkaniem. Jeśli tego nie zrobi, wizyta zostanie automatycznie odwołana, a rezerwacja wygaśnie. Zarezerwowany przedział czasowy staje się wówczas dostępny dla innych Użytkowników.
7.5   Jeśli Użytkownik anuluje, przenosi lub zmienia termin wizyty później niż 24 godziny przed spotkaniem z innym Specjalistą korzystającym z Usług Platformy, cena uzgodniona między Użytkownikiem a Specjalistą za tę wizytę zostanie uznana jako „zapłata za niepojawienie się”. Użytkownik zostanie obciążony opłatą, a prawo Użytkownika do umówionego spotkania wygaśnie.
7.6      Specjalista może odwołać lub przełożyć wizytę nie później niż 24 godziny przed wizytą.
7.7      Usługodawca jest uprawniony do zapłaty przez Użytkownika za Usługę tylko wtedy, gdy faktycznie miało to miejsce lub jeśli Użytkownik nie anulował, nie przeniósł lub nie zmienił rezerwacji Usługi na czas, to znaczy nie co najmniej 24 godziny przed wizyta, umówione spotkanie.
7.8     Jeżeli Użytkownik nie stawi się na umówioną wizytę w terminie, tj. nie w ciągu 15 minut od ustalonej daty i godziny, cena uzgodniona między Użytkownikiem a Specjalistą za tę wizytę zostanie obciążona jako opłata za niepojawienie się i wygasa prawo Użytkownika do umówionego spotkania.
7.9        Anulowanie, przeniesienie lub zmiana umówionej wizyty jest możliwa za pośrednictwem Konta. W przypadku odwołania wizyty Użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy na konto, z którego zapłacił za wizytę. Jeśli wizyta została opłacona Voucherem, prośbę o anulowanie, przeniesienie lub zmianę rezerwacji należy przesłać na adres e-mail info@selfum.me. W takim przypadku Użytkownik nie otrzyma zwrotu pieniędzy, ale może umówić się na nową wizytę, jeśli Voucher jest nadal ważny.
7.10      Dane Użytkownika będą traktowane jako poufne, a Specjaliści zobowiązują się do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich danych, które poznają o Użytkowniku w trakcie wykonywania zawodu. Mogą naruszyć obowiązek zachowania poufności, jeżeli:
a. Użytkownik wyraża na to zgodę, np. w celu przesłania raportu do lekarza;
b. Jeżeli istnieje obowiązek sprawozdawczy wynikający z przepisu prawa;
c. W przypadku konfliktu obowiązków, na przykład gdy  zaistnieje niebezpieczna sytuacja dla Specjalisty, Użytkownika lub innej osoby;
d. Kiedy istnieje obowiązek zgłoszenia.
7.10 Specjalista może omawiać przebieg sesji z innymiSpecjalistami. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie tego lub chce, aby pewne informacje były ściśle poufne, musi wyraźnie o tym poinformować Specjalistę.
7.11 W przypadku umówienia wizyty online ze Specjalistą, Użytkownik jest odpowiedzialny i zobowiązany do dbania o:
a. ciche otoczenie, w którym może spokojnie odbywać sesję;
b. sprzęt, który daje mu dostęp do Internetu;
c. dostęp do mikrofonu i kamery.

 

8. Udzielanie informacji
8.1       Aby móc korzystać z Usług Platformy, Użytkownik musi utworzyć Konto w sposób opisany na Platformie, podając wymagane informacje.
8.2       Konto jest tworzone tylko wtedy, gdy Selfum potwierdzi to na piśmie.
8.3       Selfum ma prawo odmówić lub usunąć (utworzenia) Konta i/lub zamieszczenia informacji przez Użytkownika, jeśli istnieją ku temu ważne powody. Uzasadnionym powodem może być na przykład podejrzenie, że Użytkownik działa z naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków i/lub że Użytkownik wcześniej niewłaściwie korzystał z Platformy.
8.4       W celu uzyskania dostępu do Konta Użytkownikowi przekazywane jest hasło. Hasło jest ściśle osobiste i Użytkownik nie może zezwalać na jego używanie przez osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde użycie jego Konta i zwalnia Selfum z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu szkód lub w jakikolwiek inny sposób, spowodowanych korzystaniem za pośrednictwem jego Konta z Serwisu Platformy.
8.7       Selfum is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang is van het functioneren van de Dienst van het Platform.
8.5   Konto można usunąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@selfum.me z tematem „Usunięcie konta użytkownika”. Jeżeli Selfum oferuje możliwość usunięcia Konta na Platformie, Konto można również w ten sposób usunąć.
8.6       Z chwilą usunięcia Konta dochodzi do rozwiązania Umowy pomiędzy stronami.
8.7       Selfum ma prawo do zmiany hasła, jeżeli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub w interesie funkcjonowania Serwisu Platformy.

9. Recenzje
9.1       Użytkownik ma możliwość napisania Opinii na temat Specjalisty, od którego zakupił Usługi. W  Opinii podawane są przez Użytkownika informacje. O treści Opinii decyduje Użytkownik. Selfum nie ma na to wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii. Selfum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z treści Opinii. Niemniej jednak, publikując Recenzję, Użytkownik zapewnia, że ​​spełnia ona warunki Selfum dotyczące publikowania Opinii.
9.2       Selfum ma zawsze prawo usunąć, skorygować lub nie opublikować Recenzji. Może to również, ale nie wyłącznie, zrobić, jeżeli w wyniku zgłoszenia okaże się, że Opinia jest nieprawidłowa, niewiarygodna lub w sposób oczywisty niezgodna z prawem.
9.3       Een Review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
            a.         een Review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
b.         een Review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Hulpverlener;
            c.         een Review mag geen links en/of scripts bevatten;
d.         een Review dient te zijn toegevoegd door de Gebruiker en dient betrekking te hebben op de Hulpverlener van wie de Gebruiker een Dienst heeft afgenomen. 
9.4       Een Review dient een zo helder mogelijk beeld te geven van het verloop van de Dienst. Op het moment dat een Review geen helder beeld geeft, kan Selfum de Gebruiker en de Hulpverlener verzoeken om extra informatie aan te leveren dan wel besluiten de Review te verwijderen dan wel aan te passen. 
9.3       Opinia musi w każdym przypadku spełniać następujące warunki:
a. Recenzja nie może zawierać języka oszczerczego, wulgarnego, obscenicznego lub rasistowskiego;
b. Recenzja nie może zawierać żadnych danych osobowych dotyczących Specjalisty;
c. Recenzja nie może zawierać linków i/lub skryptów;
d. Opinia musi zostać dodana przez Użytkownika i musi dotyczyć Specjalisty, od którego Użytkownik zakupił Usługę.
9.4       Recenzja musi przedstawiać możliwie wyraźny obraz postępów w realizacji Usługi. W przypadku, gdy Opinia nie daje wyraźnego obrazu, Selfum może poprosić Użytkownika i Specjalistę o dostarczenie dodatkowych informacji lub zdecydować o usunięciu lub korekcie Opinii.
9.5 Selfum może usunąć Recenzję między innymi w następujących przypadkach:
a. Selfum ma orzeczenie sądowe o usunięciu lub (tymczasowo lub w inny sposób) wyłączeniu Opinii;
b. Recenzja zawiera zniesławiający, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny lub rasistowski język i/lub dane osobowe Pomocnika lub Użytkownika lub linki lub skrypty do innych stron;
c. dana Usługa nigdy nie była świadczona przez odpowiedniego Specjalistę;
d. Opinia została uzyskana przez Specjalistę (lub członka rodziny) podszywającego się pod Użytkownika;
e. Opinia została wystawiona przez innego Specjalistę podszywającego się pod Użytkownika;
f. Recenzja jest niezgodna z Ogólnymi Warunkami dla Specjalistów i/lub Ogólnymi Warunkami dla Użytkowników.

10. Prywatność i kontrola
10.1 Selfum przetwarza dane osobowe Specjalisty i Użytkownika w celu realizacji Usług Platformy i związanych z nimi czynności oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz kolejnymi aktami prawnymi o ochronie danych osobowych. Selfum dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Specjalisty i Użytkownika i nigdy nie przekaże danych innej osobie bez takiego obowiązku. Selfum podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem. Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tego przetwarzania danych osobowych, korzystania z Platformy oraz świadczenia Usług. Oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć na Platformie.
10.2     Otrzymane dane osobowe są wykorzystywane w celu zagwarantowania jakości Usług Platformy, rozwoju usług i możliwości obsługi Platformy. Dane mogą być również wykorzystywane do dalszego badania, definiowania i/lub wyjaśniania zidentyfikowanych działań, które mogą być sprzeczne z Ogólnymi Warunkami/Regulaminem lub Oświadczeniem o ochronie prywatności.
10.3     Polityka dotycząca plików cookie dotyczy również korzystania z Platformy i świadczenia Usług Platformy.
10.4    Użytkownik zgadza się, że Selfum współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak dostawcy usług IT i dostawcy narzędzi administracyjnych na rzecz Usługi Platformy i jej optymalizacji, i w tym kontekście udostępnia dane osobowe tym podmiotom trzecim. Zgodnie z przepisami RODO, Selfum zawiera umowę przetwarzania z (pod)przetwarzającymi, których angażuje.

11. Prawa własności intelektualnej
11.1  Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Platformy (w tym treści, oprogramowania, projektu i infrastruktury) należą wyłącznie do Selfum i/lub jej licencjodawców, z wyjątkiem materiałów dostarczonych przez Użytkowników i/lub Specjalistów, dostarczanych poprzez zamieszczanie artykułów, Recenzje lub w inny sposób.
11.2   Użytkownikowi nie wolno w jakikolwiek sposób udostępniać Platformy ani jakiejkolwiek jej zawartości stronom trzecim bez pisemnej zgody Selfum, powielać, rozpowszechniać, wysyłać lub w jakikolwiek sposób w innym dokumencie lub przetwarzać innych materiałów. Oznacza to między innymi, że Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Selfum, żądać i ponownie wykorzystywać znacznej części zawartości (a) baz danych i/lub nieistotnych części powtarzających się i systematycznych żądań i ponownego wykorzystywania zawartości baz danych w rozumieniu ustawy o bazach danych.
11.3    Użytkownik gwarantuje, że informacje zamieszczane przez niego na Platformie nie naruszają praw (własności intelektualnej) osób trzecich. Użytkownik w pełni zwalnia Selfum z wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich w jakikolwiek sposób wynikających i/lub związanych z informacjami zamieszczonymi przez niego na Platformie. Obejmuje to również wszelkie roszczenia oparte na twierdzeniu, że dane informacje naruszają jakiekolwiek prawa (własności intelektualnej) osób trzecich.

12. Wykluczenie
12.1 Selfum zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z jakiegokolwiek (dalszego) korzystania z Platformy i Usługi bez konieczności powiadamiania o niewykonaniu zobowiązania, na przykład poprzez zablokowanie i/lub usunięcie jego Konta i/lub Profilu, jeśli istnieją uzasadnione powody. Ma to zastosowanie w każdym przypadku, nie wykluczając sytuacji gdy:
a. Użytkownik w jakikolwiek sposób postępuje niezgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami;
b. Użytkownik narusza prawa (własności intelektualnej) osób trzecich;
c. Selfum ma uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik jest winny oszustwa, fałszerstwa i/lub innych przestępstw kryminalnych, a Użytkownik nie może wykazać, że tak nie jest;
d. Użytkownik wysyła wiadomości komercyjne lub inne za pośrednictwem Usługi Platformy w celu, który można racjonalnie przyjąć, innym niż zawarcie umowy ze Specjalistą za pośrednictwem Platformy;
f. Użytkownik działa z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
g. znęca się nad Użytkownikami Selfum, pracownikami Selfum, Specjalistami lub innymi Użytkownikami poprzez: język oszczerczy, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny lub rasistowski.

13. Sytuacje nieprzewidziane
13.1     Selfum nie jest zobowiązany do wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli uniemożliwi mu to działanie siły wyższej. Siła wyższa obejmuje również niedociągnięcia ze strony dostawców i/lub innych stron trzecich, z których korzysta Selfum, hacki i awarie Internetu.

14. Odpowiedzialność Selfum
14.1    Wszelka odpowiedzialność Selfum za szkody pośrednie, w tym między innymi szkody wtórne, utratę zysków i utratę obrotu, jest wykluczona. Selfum odpowiada wyłącznie za bezpośrednie szkody poniesione przez Użytkownika. Przez szkodę bezpośrednią rozumie się wyłącznie koszty, które Użytkownik w uzasadniony sposób musiał ponieść w celu naprawienia lub wyeliminowania nieprawidłowości Selfum, tak aby działanie Selfum było zgodne z Umową, a także uzasadnione koszty w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkody. 
14.2    Selfum nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakość Usług świadczonych przez Specjalistów, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek formę rekompensaty finansowej na rzecz Użytkowników.
14.3  Selfum nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek niedociągnięcia w działaniu, przerwy, wady, awarie komunikacji, złośliwe oprogramowanie, kradzież lub nieautoryzowany dostęp, zmianę lub wykorzystanie danych (osobowych) lub jakąkolwiek inną przyczynę działania.
14.4     Całkowita odpowiedzialność Selfum nigdy nie przekroczy 5000 euro (pięć tysięcy euro).
14.5     Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności Selfum wynikającej z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Selfum.
14.6    Wszelkie roszczenia odszkodowawcze przeciwko pracownikom lub wspólnikom Selfum lub relacji grupowej, osobom, z którymi została zawarta spółka osobowa lub (dyrektorom) jakichkolwiek spółek, od których wykonywane są określone czynności, jest wykluczone.

15. Przekierowania
15.1     Platforma może zawierać odniesienia (na przykład za pomocą hiperłącza, banera lub przycisku) do stron internetowych osób trzecich. Selfum nie ma kontroli nad tymi stronami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i/lub prowadzoną politykę, w tym politykę prywatności. Selfum zaleca Użytkownikowi zapoznanie się z (ogólnymi) warunkami i polityką prywatności tych witryn przed skorzystaniem z tych witryn.

 

16. Bezpieczeństwo
16.1     Selfum dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby chronić swoje systemy przed utratą danych i jakąkolwiek formą niezgodnego z prawem wykorzystania. Selfum wdraża w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając m.in. aktualny stan wiedzy.

17. Powiadomienie o naruszeniu
17.1   Artykuły, reklamy, zlecenia, recenzje i inne muszą być umieszczane w sposób określony na Platformie i zawierający informacje wymagane na Platformie.
17.2    Jeśli Użytkownik uważa, że ​​pewne informacje na Platformie są niezgodne z prawem, może to zgłosić Selfum za pośrednictwem danych kontaktowych na Platformie. Selfum przetworzy zgłoszenie na podstawie informacji podanych przez Użytkownika. Powiadomienie będzie zawierało informacje niezbędne Selfum do jego przetworzenia, a Użytkownik przekaże Selfum dalsze informacje na żądanie. Jeśli z zawiadomienia wynika, że ​​obraźliwy materiał jest bez wątpienia bezprawny, Selfum usunie go.

 

18. Informacje o płatnościach
18.1     Wszystkie (dalsze) płatności dokonywane przez Selfum są denominowane i dokonywane w euro (€), chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Wszystkie ceny i stawki podane na Platformie są wyrażone w euro (€), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
18.2     Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że wszystkie płatności dokonywane przez Użytkownika na rzecz Specjalisty (Specjalistów) będą odbierane przez Selfum lub osoby trzecie zaangażowane przez Selfum i będą przetwarzane na korzyść Specjalisty.
18.3     Płatność za usługi jest możliwa wyłącznie za pomocą metod płatności podanych na Platformie.
18.4      Selfum ma umowę z Mollie B.V. do obsługi płatności dokonywanych za pomocą zintegrowanego systemu płatności. Na korzystanie ze zintegrowanego systemu płatności Użytkownicy i Specjaliści zawierają umowę bezpośrednio z Molie B.V. i zaakceptować ogólne warunki Mollie B.V. Płatności dokonuje Mollie B.V. na koncie Mollie B.V. Po opłaceniu Usługi przez Użytkownika, Mollie B.V. w imieniu Specjalisty pieniądze od Użytkownika i przechowuje tę kwotę do zapłaty. Selfum wspiera Specjalistów i Użytkowników w korzystaniu z informacji dostarczonych przez Mollie B.V. oferowanych usług i zapewnia bezpośrednie wsparcie. Selfum sam nie jest podmiotem przetwarzającym płatności i nie świadczy usług przetwarzania płatności
19. Postępowanie reklamacyjne
19.1   Użytkownicy i Specjaliści mogą kontaktować się z działem Obsługi Klienta w przypadku jakichkolwiek reklamacji. Selfum może (ale nie jest do tego zobowiązany) zbadać reklamację i może zdecydować o usunięciu obraźliwych i/lub naruszających prawa zdjęć i/lub tekstów i/lub zdecydować o wykluczeniu Specjalisty i/lub Użytkownika. Selfum dokłada wszelkich starań, aby treści z Platformy były obraźliwe i/lub naruszające prawa. Gdy tylko Selfum dowie się o działaniach, które naruszają niniejsze Ogólne Warunki lub gdy Selfum odkryje takie działania poprzez własną obserwację, Selfum podejmie wszelkie możliwe kroki w celu ich zakończenia/usunięcia.
19.2    Wyłącznie do Selfum należy ocena i decyzja, czy określone zdjęcia, teksty i/lub treści można uznać za obraźliwe i/lub naruszające prawa.
19.3    Reklamacje od Użytkowników będą traktowane jako poufne. W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji przez Selfum, Użytkownik może liczyć na odpowiedź.

 

20. Działania naruszające regulamin
20.1    Oprócz postanowień w innych miejscach niniejszych Ogólnych Warunków, Selfum zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z dalszego korzystania z Platformy, jeśli uzna, że ​​korzystanie (w jakikolwiek sposób) jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub obowiązującego prawa holenderskiego, bez wykluczenia prawa Selfum do podjęcia dalszych kroków prawnych wobec Użytkownika i dochodzenia odszkodowania.

21. Spory
21.1   Selfum nie bierze udziału w ewentualnych sporach pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą.
21.2  Niniejsze Ogólne Warunki, wszystkie Umowy między Selfum a Użytkownikiem, jakiekolwiek korzystanie z Platformy i wszelkie spory z nią związane (na jakiejkolwiek podstawie) podlegają prawu holenderskiemu.
21.3   Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Umową i/lub korzystaniem z Platformy, na jakiejkolwiek podstawie, będą rozstrzygane wyłącznie we właściwym sądzie w Hadze w Holandii. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Użytkownik powiadomi Selfum na piśmie nie później niż w ciągu miesiąca od powołania się przez Selfum na niniejszy artykuł, że chce wystąpić do sądu, który zgodnie z ustępem trzecim tytułu drugiego Kodeks postępowania cywilnego jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu.
21.4   Użytkownik może również